GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE PLATFORM 

‘THE GOOD FAMILY’

 

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Stichting The Good Family, statutair gevestigd te (1017 TW) Amsterdam aan de Noorderstraat 78 A 2 (hierna te noemen: ‘TGF’). TGF is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: 61852678.

 

TGF is een online platform dat als doelstelling heeft: duurzame oplossingen voor een duurzamer gezinsleven dichterbij brengen. De stichting streeft ernaar een steeds grotere groep gezinnen te motiveren duurzaam te handelen en te consumeren. TGF bouwt aan een (online) community van jonge gezinnen en faciliteert dat zij verhalen, tips en ideeën met elkaar delen over o.a. voeding, wonen, kleding, vrije tijd, educatie etc. TGF verbindt jonge gezinnen en organisaties rondom duurzame doelen en ambities. 

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn gericht op het online platform dat beschikbaar is via www.thegoodfamily.nl Ook op spelen, tools en/of apps die beschikbaar zijn via het online platform en op de verdere diensten die TGF aanbiedt via het online platform zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing (hierna: ‘de Website’).

 

Artikel 1. Diensten TGF 

 

TGF biedt de volgende diensten aan:

 • het aanbieden van een platform waarop Gebruikers content kunnen plaatsen en eventueel aan andere Gebruikers ter beschikking kunnen stellen,
 • het bieden van toegang tot de Website en het account, inclusief de gebruiksmogelijkheden van het account,
 • het kunnen meedoen aan prijsvragen, spelen, tools en/of apps,
 • het kunnen meedoen aan testpanels,
 • het kunnen ontvangen van relevante informatie, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, samples, serviceberichten en andere berichten, direct gerelateerd aan de Website en TGF.

 

Artikel 2. Persoonlijk account 

 

 • Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten van de Website, zoals de deelname aan de vervolgcommunicatie na bepaalde prijsvragen, spelen, tools en/of apps, kan de mogelijkheid bestaan dat er een persoonlijk account aangevraagd moet worden op de wijze zoals omschreven op de Website. Dit persoonlijk account is geldig voor de Website en geeft toegang tot de diensten, zoals deze zijn benoemd op de Website. Personen met een persoonlijk account en personen die (voor bepaalde diensten) zonder persoonlijk account actief deelnemen aan de Website en/of prijsvragen, spelen, tools en/of apps, worden hierna aangegeven als:
 • Gebruikers.
 • Het aanmaken van een persoonlijk account is pas mogelijk nadat je akkoord bent gegaan met deze gebruiksvoorwaarden. TGF kan naar eigen inzicht bepalen of een account al dan niet verstrekt wordt.
 • Door gebruik te maken van de diensten van TGF en door de Website te bezoeken, verklaar je bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden.
 • Je staat er jegens TGF voor in dat de door jou verstrekte informatie (waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres) voor het account correct en compleet is. Je stemt ermee in dat TGF deze (persoons)gegevens opslaat en gebruikt om jouw account te beheren en voor de dienstverlening, zoals nader uitgewerkt in artikel 3 van deze gebruiksvoorwaarden.
 • Personen jonger dan 16 jaar hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je tenminste 16 jaar oud bent of de genoemde toestemming hebt.
 • Het is niet toegestaan om een account aan te maken op valse naam/de naam van iemand anders.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je persoonlijke inloggegevens voor het account en je zult deze niet aan derden verstrekken teneinde misbruik door derden te voorkomen. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik door anderen van jouw account, met of zonder jouw toestemming of kennis daarvan voordat je TGF van ongeoorloofd gebruik van jouw account op de hoogte hebt gesteld.
 • Je kunt jouw account op ieder gewenst moment verwijderen door het volgen van de instructies die op de Website zijn opgenomen.
 • Persoonlijke accounts zijn uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen. 
 • TGF werkt regelmatig met testpanels. Deelname aan een testpanel is uitsluitend toegestaan voor gebruikers van TGF-diensten met een persoonlijk account.

 

Artikel 3. Verwerking persoonsgegevens

 

 • Bij het aanbieden van de diensten van de Website kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is en dat je zonder persoonsgegevens te verstrekken wél kennis kunt nemen van de algemene informatie die is opgenomen op de Website. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of jij jouw persoonsgegevens wilt aanleveren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van de diensten van de Websites is het invoeren van persoonsgegevens wél noodzakelijk. TGF geeft op de Website duidelijk aan bij bepaalde diensten welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de werking van de betreffende dienst en welke persoonsgegevens je optioneel kunt invoeren, op welke wijze en waar.
 • De (door jou ingevulde) persoonsgegevens die met jouw uitdrukkelijke toestemming door TGF worden verwerkt voor de diensten waarbij dit expliciet is aangegeven en/of waarvoor apart één of meer disclaimers of quitclaims worden ondertekend, zijn de volgende:
 • Voornaam en achternaam 
 • E-mailadres 
 • (Voor)naam kind(eren) 
 • Portret(ten)
 • TGF verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, die zoals aangegeven duidelijk worden vermeld op de Website, voorafgaand aan de verwerking:
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 • Om je in de gelegenheid te stellen informatie met andere Gebruikers uit te wisselen (zoals recepten);
 • Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, samples, een servicebericht of andere elektronische boodschap (per mail) toe te kunnen sturen;
 • Om je een test- of speluitslag te kunnen toesturen (per mail), evenals eventuele opvolgende berichten die daarmee direct samenhangen (zoals bij het Lunchtrommelspel waaraan op de Website kan worden deelgenomen: vervolgspelletjes- c.q. week- of maandrecepten en verdere relevante tips en informatie).
 • TGF verstrekt uitdrukkelijk géén persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij daarvoor afzonderlijk voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd en die toestemming wordt gegeven (opt-in). Daarnaast gebruikt TGF geanonimiseerde gegevens, wat aldus geen persoonsgegevens zijn, voor statistische en analytische doeleinden. TGF hecht eraan dit te benadrukken, omdat zij zorgvuldig met haar Gebruikers en de persoonsgegevens omgaat. 
 • De door TGF verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. 
 • TGF hecht veel waarde aan transparantie over de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Als je vragen hebt over de manier waarop TGF met jouw persoonsgegevens omgaat, als je gegevens wilt ontvangen of inzien, of als jij niet langer prijs stelt op het gebruik maken van de diensten van TGF, dan kun je contact opnemen met TGF of je afmelden. Dit kan door middel van de afmeldlink in de desbetreffende e-mail, door het sturen van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door een brief te sturen aan TGF, Noorderstraat 78a-2, 1017 TW, Amsterdam. TGF zal je dan zo spoedig mogelijk uitschrijven/verwijderen uit de database. TGF geeft je overigens altijd ook de mogelijkheid om de (door jou verstrekte) persoonsgegevens zelfstandig in te zien, wijzigen of verwijderen.
 • Persoonsgegevens worden door TGF met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. TGF handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
 • In uitzonderlijke gevallen kan TGF (zonder afzonderlijke toestemming) persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uitzonderlijke gevallen betreffen bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken van (gerechtelijke) autoriteiten, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen en/of handelingen om de veiligheid van het netwerk van TGF en diens diensten te garanderen. Ook kan TGF persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde ‘bewerkers’ die (uitsluitend) in opdracht van en op instructie van TGF diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) jouw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Daarbij geldt dat TGF te allen tijde verantwoordelijke is in de zin van toepasselijke wet- en regelgeving en dat de overeengekomen doelen van de persoonsgegevensverwerking strikt zullen worden nageleefd.
 • TGF heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op www.cbpweb.nl.

 

Artikel 4. Gebruik van de Website

 

 • Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van TGF:
 • niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 • geen inbreuk maken op de rechten van TGF en/of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten;
 • in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van TGF te omzeilen; 
 • een commercieel karakter hebben, tenzij TGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
 • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens TGF en/of derden.
 • Indien TGF zelf constateert of aanwijzingen van derden ontvangt dat je in strijd handelt met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden is TGF bevoegd om je de verdere toegang tot de Website te ontzeggen en/of jouw persoonlijk account te blokkeren en geblokkeerd te houden, alsmede alle overige maatregelen te treffen die TGF nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van TGF om de door TGF geleden schade op je te verhalen.
 • Op de Website heb je de mogelijkheid eigen bestanden, gegevens en/of materialen (tekst, afbeeldingen, filmpjes, recepten etc.) te plaatsen en/of te delen met andere Gebruikers. TGF is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen het door Gebruikers beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen die zij beschikbaar stellen. TGF geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van door Gebruikers beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
 • TGF behoudt zich het recht voor om zonder verdere of nadere aankondiging door jou op de Website geplaatste bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen na melding door een derde van inbreuk op de rechten van die derde op die bestanden, gegevens en/of materialen, dan wel op eigen initiatief indien TGF meent dat er sprake is van wanprestatie of onrechtmatig handelen.

 

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten

 

 • Je erkent dat de Website bestanden, programma’s en andere content bevat die eigendom zijn van TGF, haar licentiegevers en/of Gebruikers en dat deze content bescherming geniet onder het intellectuele eigendomsrecht, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten en octrooien. 
 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen beschikbaar gesteld op de Website te downloaden, kopiëren, wijzigen en/of openbaar te maken voor directe of indirecte commerciële doeleinden, tenzij TGF of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is voorts niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TGF substantiële delen van de Website op te vragen/te hergebruiken dan wel anderszins rechten van TGF te schenden, zoals bedoeld in de Databankenwet. 
 • Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. 
 • Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk (kunnen) maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van TGF of derden en vrijwaart TGF en derden tegen alle schade en kosten die mogelijkerwijs uit jouw handelen kunnen voortvloeien. 

 

Artikel 6. Verboden content

 

 • Het is jou als Gebruiker niet toegestaan om via de Website content te uploaden of ter beschikking te stellen:

a.die discriminerend is naar uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend geoordeeld mag worden; 

b.die oproept tot geweld of het lastigvallen van een derde/derden;

c.die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

d.die in strijd is met de goede zeden, gewelddadig is of pornografisch materiaal bevat of daarnaar verwijst;

e.waarin het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

f.waarin persoonlijke gegevens en/of persoonsgegevens van anderen ter beschikking gesteld worden;

g.waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van TGF of derden worden geschonden;

h.waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

i.die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

 • Of content valt onder de in lid 1 genoemde categorieën van verboden content, is ter uitsluitende beoordeling van TGF.
 • TGF zal meldingen van inbreuken op rechten van derden door Gebruikers onderzoeken en indien mogelijk daar stappen tegen ondernemen. Indien je meent dat een Gebruiker van de Website van TGF inbreuk pleegt op jouw rechten, dan wordt je verzocht dat te melden aan TGF via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • De melding bedoeld in lid 3 dient de volgende informatie te bevatten:
 • de URL van de webpagina waar de naar jouw mening inbreuk makende content is te vinden op de Website;
 • een verklaring dat en waarom er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten; 
 • jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres) zodat TGF contact met jou kan opnemen;
 • een verklaring, voorzien van bewijsmiddelen die aantonen dat de informatie in jouw melding van onrechtmatige content juist en volledig is en - in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat jij rechthebbende bent op die intellectuele eigendomsrechten;
 • indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met specificatie van de inbreuk, en een verklaring dat jij de eigenaar bent of aantoonbaar bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar. 
 • TGF behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon

of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving

betrekking heeft.

 • Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door TGF worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. 
 • TGF behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of het ontoegankelijk maken van de content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan TGF bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
 • Door het doen van een kennisgeving vrijwaar jij TGF en haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade die TGF lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die TGF dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 • TGF zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid Gebruiker

 

 • Jij als Gebruiker bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor ieder gebruik dat je van de Website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt - voor het beschikbaar stellen van content en voor het verzenden en delen van content. 
 • Als Gebruiker staat sta je er jegens TGF voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de content als bedoeld in lid 1. Jij vrijwaart TGF en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk maakt op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen door jou als Gebruiker in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door TGF gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou als Gebruiker worden vergoed.
 • Door content ter beschikking te stellen op de Website, sta jij als Gebruiker ervoor in dat:
 • je bevoegd bent om die content ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
 • de content die jij als Gebruiker ter beschikking stelt niet in strijd is met enige wet, of inbreuk maakt op enig rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of TGF, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou als Gebruiker of van enige derde partij voor het gebruik van de content op de website;
 • dat jij als Gebruiker niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot jouw recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of content ter beschikking te stellen.

 

Artikel 8. Informatie op de Website

 

 • De informatie die TGF aanbiedt op de Website wordt vrijblijvend verstrekt en is uitdrukkelijk niet bedoeld als (vervanging van) reguliere gezondheids-, medische-, culturele of religieuze informatie, of financiële informatie. Insteek is de bewustmaking van mogelijkheden en duurzaamheid, in brede zin, zonder te pretenderen dat onze zienswijze de enige of de juiste is. 
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is TGF niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door haar aangeboden informatie, of door het opvolgen van advies of tips, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid TGF

 

 • TGF zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de diensten te bieden, maar kan niet garanderen dat de diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. TGF streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder die jij als Gebruiker daarbij ondervindt zo beperkt mogelijk te houden. 
 • Indien sprake is van technische problemen, is TGF gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces   (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van TGF nodig is, zonder jou als Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
 • TGF behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de diensten en/of de systemen van TGF, de toegang tot (de diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van TGF nodig is. Indien mogelijk zal TGF jou als Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen. 
 • TGF zal al het redelijke doen wat van haar verwacht mag worden om er voor zorg te dragen dat de diensten aan jou geleverd kunnen worden. TGF garandeert in verband met de aard van de diensten uitdrukkelijk niet:
 • dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn,
 • dat de diensten aan jouw verwachtingen en eisen voldoen,
 • dat de gewenste, mogelijke maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen zijn.
 • TGF is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker eventuele schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TGF meldt. Een en ander dient voorafgegaan te worden door een schriftelijke ingebrekestelling, waarin gedetailleerd kenbaar wordt gemaakt waaruit het vermeende in gebreke zijn bestaat, en waarbij TGF een redelijke termijn wordt gegund om het gebrek te verhelpen of weg te nemen. Slechts indien TGF na verloop van genoemde termijn in verzuim raakt, kan er een grond zijn voor aansprakelijkheid en schadevergoeding.
 • Voor zover TGF bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop TGF weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan TGF op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met TGF of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de overeenkomst met TGF.
 • Indien TGF aansprakelijk is op grond van de leden van dit artikel én TGF zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

 

Artikel 10.Overmacht

 

 • TGF is niet aansprakelijk voor door jou als Gebruiker geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze gebruiksvoorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin TGF niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van Ip- of andere transits, hotspots, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van TGF en werkstakingen of andere acties door het personeel van TGF, haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen.
 • Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van TGF te kunnen eisen.
 • Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst (of voor zover van toepassing: de diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

 

Artikel 11. Overig

 

 • Indien de behoorlijke nakoming door TGF ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening en risico van TGF komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft TGF het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 • TGF behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. TGF zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking. Binnen deze 30 dagen heb je de mogelijkheid om je persoonlijk account te verwijderen.
 • Geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de gebruiksovereenkomst kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

 

Gebruiksvoorwaarden The Good Family – augustus 2015

 

Copyright © The Good Family - Alle rechten voorbehouden
Gebruiksvoorwaarden - Cookies Policy